Begroting baten en lasten 2019-2020 Stichting Arketos

Begroting van baten en lasten Stichting Arketos
Verlengd boekjaar 2019-2020
Baten
Donaties  €  100.000,00
Rente  €                 –
_________
Totaal baten  €  100.000,00
_________
Lasten
Religie / levensbeschouwing  €    15.000,00
Ontwikkelingssamenwerking  €    10.000,00
Gezondheidszorg  €    20.000,00
Armoedebestrijding  €    50.000,00
_________
Subtotaal lasten  €    95.000,00
_________
Overige lasten:
Bankkosten  €         500,00
Kantoorkosten  €         500,00
Overige kosten  €                 –
_________
Subtotaal overige lasten  €      1.000,00
_________
Totaal lasten  €    96.000,00
_________
Resultaat  €      4.000,00