Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Arketos.

Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving van fondsen en het beheer hiervan.

De belastingdienst heeft, bij beschikking dd 25 november 2019, Stichting Arketos aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Rijssen, november 2019


Algemeen

Stichting Arketos is opgericht bij notariële akte op 27 augustus 2019.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuurders. Geen van de bestuurders heeft een doorslaggevende stem. Het bestuur besluit, conform haar statuten, met een meerderheid van stemmen.

Doelstelling

De stichting heeft statutair ten doel het (zonder winstoogmerk) algemeen nut te dienen ten behoeve van:

  1. welzijn;
  2. onderwijs, wetenschap en onderzoek;
  3. gezondheidszorg;
  4. jeugd- en ouderenzorg;
  5. ontwikkelingssamenwerking;
  6. religie, levensbeschouwing en spiritualiteit;
  7. volkshuisvesting, alsmede
  8. het financieel of op andere wijze steunen een algemeen nut beogende instelling.

De geboden, doorgaans financiële, hulp zal zowel eenmalig als voortdurend zijn. Bij aanvragen door instellingen of particuliere personen geldt dat deze aanvraag ingediend moet worden bij de stichting waarna het bestuur over de aanvraag zal besluiten.

Activiteiten

De focus zal de komende jaren voornamelijk liggen op het bestrijden van armoede ‘dicht bij huis’ alsmede het ondersteunen van kerkelijke instanties.

Fondsenwerving

De baten van de stichting bestaan met name uit schenkingen, leningen, erfstellingen, alsmede andere rechtsgeldig verkregen baten.

Beheer van fondsen

Het bestuur van de stichting beheert het vermogen van de stichting. Wanneer is bepaald dat vermogen als stamvermogen dient te kwalificeren zal de stichting dit vermogen zoveel mogelijk in tact laten en de vruchten conform haar doelstellingen aanwenden.  Jaarlijks zal het bestuur van de stichting de besteding van de middelen binnen de kaders van de statuten bepalen.

De kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten, website hosting, beheer van beleggingen en dergelijke.

Jaarlijks legt de stichting in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit verslag wordt op de website gepubliceerd.

Besteding van fondsen

Het bestuur van de stichting ontvangt ieder jaar van diverse instellingen en particuliere personen aanvragen voor het verlenen van financiële hulp. Het bestuur zal deze aanvragen beoordelen en afhankelijk van de beoordeling al dan niet een bedrag toekennen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden.

De heer R. Nijhuis – voorzitter
De heer J.J. Nijhuis – vice voorzitter
Mevrouw. H. Nijhuis-Rodenburg – ambassadeur
De heer B.J. Nijhuis – secretaris
Mevrouw. M.A. Nijhuis – penningmeester

Het bestuur besluit met meerderheid van stemmen.
De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Het bestuur vergadert periodiek over o.a. de besteding van de middelen, het budget en de vaststelling van de jaarrekening. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris.